ขั้นตอนการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้า โฮมฮับ ช้อปออนไลน์

1.แจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า สามารถแจ้งความประสงค์ได้ 2 ช่องทางคือ

             1.1 แจ้งความประสงค์ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 045-319544

             1.2 แจ้งความประสงค์มาที่อีเมล  homehub.ecm@gmail.com

โดยบอกรายละเอียดของผู้สั่งซื้อสินค้าและสาเหตุการคืนสินค้า/ความเสียหาย/สินค้าชำรุด/สินค้าผิดขนาด/ได้รับสินค้าผิด

1.3 หลังจากแจ้งความประสงค์มาเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะให้แบบฟอร์มการ เปลี่ยน/คืนสินค้าให้ลูกค้าผ่านช่องทาง อีเมลที่ลูกค้าแจ้ง

2. ส่งภาพถ่ายสินค้าและเอกสารประกอบการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าที่จำเป็น ได้แก่

2.1  หลักฐานการซื้อขายสินค้า ที่มีเลขที่ใบสั่งสินค้าอยู่ด้วย และระบุช่องทางการสั่งซื้อให้ชัดเจน

2.2  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่ต้องการขอรับเงินคืน (ชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าหรือชื่อผู้รับสินค้า)

2.3  สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อในบัตรจะต้องตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่ต้องการขอรับเงินคืน)

2.4 กรณีที่ชื่อของผู้รับเงินคืนไม่ตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าหรือชื่อผู้รับสินค้า ผู้ขอรับเงินคืนจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจรับเงินแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจที่ชื่อตรงกับผู้สั่งซื้อสินค้าหรือผู้รับสินค้า

โดยแนบไฟล์เอกสารและรูปภาพทั้งหมดส่งมาที่อีเมล homehub.ecm@gmail.com

3. ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ หลังจากนั้นจะทำการยืนยันกับลูกค้าว่าสามารถคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้หรือไม่

4. หากพิจารณาแล้วว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถทำคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้ ให้ลูกค้าทำการบรรจุสินค้า อุปกรณ์ประกอบและของแถม (ถ้ามี) ที่มาพร้อมกันลงกล่องพร้อมกับแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าโฮมฮับ ช้อปออนไลน์และใบสั่งซื้อให้เรียบร้อย

5. ทำการจัดส่งสินค้าคืน ซึ่งสามารถส่งสินค้าได้ ด้วยวิธีดังนี้

วิธีสำหรับลูกค้าจัดส่งสินค้าคืน หลังจากทางบริษัทฯมีการตรวจสอบแล้วว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถทำคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้ ให้ลูกค้านำสินค้า อุปกรณ์ประกอบ ของแถม (ถ้ามี) แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าโฮมฮับ ช้อปออนไลน์และใบสั่งซื้อบรรจุลงกล่องให้เรียบร้อย เขียนสาเหตุการ

ขั้นตอนการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้า โฮมฮับ ช้อปออนไลน์

1.แจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า สามารถแจ้งความประสงค์ได้ 2 ช่องทางคือ

             1.1 แจ้งความประสงค์ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 045-319544

             1.2 แจ้งความประสงค์มาที่อีเมล  homehub.ecm@gmail.com

โดยบอกรายละเอียดของผู้สั่งซื้อสินค้าและสาเหตุการคืนสินค้า/ความเสียหาย/สินค้าชำรุด/สินค้าผิดขนาด/ได้รับสินค้าผิด

1.3 หลังจากแจ้งความประสงค์มาเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะให้แบบฟอร์มการ เปลี่ยน/คืนสินค้าให้ลูกค้าผ่านช่องทาง อีเมลที่ลูกค้าแจ้ง

2. ส่งภาพถ่ายสินค้าและเอกสารประกอบการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าที่จำเป็น ได้แก่

2.1  หลักฐานการซื้อขายสินค้า ที่มีเลขที่ใบสั่งสินค้าอยู่ด้วย และระบุช่องทางการสั่งซื้อให้ชัดเจน

2.2  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่ต้องการขอรับเงินคืน (ชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าหรือชื่อผู้รับสินค้า)

2.3  สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อในบัตรจะต้องตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่ต้องการขอรับเงินคืน)

2.4 กรณีที่ชื่อของผู้รับเงินคืนไม่ตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าหรือชื่อผู้รับสินค้า ผู้ขอรับเงินคืนจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจรับเงินแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจที่ชื่อตรงกับผู้สั่งซื้อสินค้าหรือผู้รับสินค้า

โดยแนบไฟล์เอกสารและรูปภาพทั้งหมดส่งมาที่อีเมล homehub.ecm@gmail.com

3. ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ หลังจากนั้นจะทำการยืนยันกับลูกค้าว่าสามารถคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้หรือไม่

4. หากพิจารณาแล้วว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถทำคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้ ให้ลูกค้าทำการบรรจุสินค้า อุปกรณ์ประกอบและของแถม (ถ้ามี) ที่มาพร้อมกันลงกล่องพร้อมกับแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าโฮมฮับ ช้อปออนไลน์และใบสั่งซื้อให้เรียบร้อย

5. ทำการจัดส่งสินค้าคืน ซึ่งสามารถส่งสินค้าได้ ด้วยวิธีดังนี้

วิธีสำหรับลูกค้าจัดส่งสินค้าคืน หลังจากทางบริษัทฯมีการตรวจสอบแล้วว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถทำคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้ ให้ลูกค้านำสินค้า อุปกรณ์ประกอบ ของแถม (ถ้ามี) แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าโฮมฮับ ช้อปออนไลน์และใบสั่งซื้อบรรจุลงกล่องให้เรียบร้อย เขียนสาเหตุการ ส่งคืนสินค้าบนหน้ากล่องและที่อยู่ที่ทำการจัดส่งให้ชัดเจน แล้วทำการจัดส่งสินค้าคืนไปที่  บริษัท โฮมฮับ จำกัด แผนกการตลาด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 270 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เมื่อทำการจัดส่งกับบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งการส่งสินค้าคืนและส่งหลักฐานหรือใบเสร็จค่าขนส่งมาทางอีเมล homehub.ecm@gmail.com ทางบริษัทจะตรวจสอบเอกสารและสินค้าเพื่อดำเนินการต่อไป

6. กรณีลูกค้าขอคืนสินค้าในกรณีไม่พึงพอใจในการใช้งาน บริษัทจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 15 วันทำการหลังจากที่ตรวจสอบเอกสารและสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมระยะเวลาการดำเนินการของทางขนส่ง) หากบริษัทตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทจะนำส่งสินค้าคืนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสินค้า (เงื่อนไขนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางการขาย เว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ และไลน์ออฟฟิเชียล ของทางบริษัทโฮมฮับเท่านั้น )

7. กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้า บริษัทจะทำการส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน 15 วันทำการหลังจากที่ได้รับสินค้าคืนตรวจสอบเอกสาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว